Bryggevilla

Bryggevilla 1 , 2 og 3

G104

Status:

Ledig

Pris:

2 990 000,-

BRA m2:

40

Soverom:

1
G203

Status:

Solgt

Pris:

BRA m2:

81

Soverom:

2
G302

Status:

Solgt

Pris:

BRA m2:

53

Soverom:

1
G303

Status:

Ledig

Pris:

6 990 000,-

BRA m2:

81

Soverom:

2
G401

Status:

Solgt

Pris:

3 920 000,-

BRA m2:

56

Soverom:

1
H203

Status:

Ledig

Pris:

6 690 000,-

BRA m2:

81

Soverom:

2
H303

Status:

Ledig

Pris:

6 990 000,-

BRA m2:

81

Soverom:

2
H401

Status:

Solgt

Pris:

BRA m2:

56

Soverom:

1
H402

Status:

Solgt

Pris:

Solgt

BRA m2:

95

Soverom:

3
H403

Status:

Ledig

Pris:

12 600 000,-

BRA m2:

136

Soverom:

4
I102

Status:

Solgt

Pris:

8 390 000,-

BRA m2:

109

Soverom:

3
I103

Status:

Ledig

Pris:

6 890 000,-

BRA m2:

84

Soverom:

2
I104

Status:

Ledig

Pris:

2 790 000,-

BRA m2:

44

Soverom:

1
I105

Status:

Solgt

Pris:

3 050 000,-

BRA m2:

40

Soverom:

1
I201

Status:

Ledig

Pris:

7 890 000,-

BRA m2:

109

Soverom:

3
I202

Status:

Ledig

Pris:

6 690 000,-

BRA m2:

84

Soverom:

2
I203

Status:

Ledig

Pris:

2 890 000,-

BRA m2:

44

Soverom:

1
I204

Status:

Ledig

Pris:

4 590 000,-

BRA m2:

62

Soverom:

2
I205

Status:

Ledig

Pris:

3 690 000,-

BRA m2:

53

Soverom:

1
I301

Status:

Ledig

Pris:

8 290 000,-

BRA m2:

109

Soverom:

3
I302

Status:

Ledig

Pris:

6 890 000,-

BRA m2:

84

Soverom:

2
I304

Status:

Solgt

Pris:

4 790 000,-

BRA m2:

62

Soverom:

2
I305

Status:

Reservert

Pris:

3 790 000,-

BRA m2:

53

Soverom:

1
I401

Status:

Reservert

Pris:

8 690 000,-

BRA m2:

109

Soverom:

3
I402

Status:

Ledig

Pris:

6 990 000,-

BRA m2:

84

Soverom:

2
I403

Status:

Ledig

Pris:

8 690 000,-

BRA m2:

107

Soverom:

2
I404

Status:

Reservert

Pris:

3 890 000,-

BRA m2:

53

Soverom:

1
LeilighetRomBRAPris
Bryggevilla 1
G101381
G102488
G103253
G104240
G201362
G202253
G203381
G204488
G301362
G302253
G3033816 990 000,-
G304488
G401256
G402495
G4035136
Bryggevilla 2
H101381
H102488
H103253
H104240
H201362
H202253
H2033816 690 000,-
H204488
H301362
H302253
H3033816 990 000,-
H304488
H401256
H402495
H4035136
Bryggevilla 3
I101253Solgt
I1024109Solgt
I1033846 890 000,-
I1042442 790 000,-
I1052403 050 000,-
I20141097 890 000,-
I2023846 690 000,-
I2032442 890 000,-
I2043624 590 000,-
I2052533 690 000,-
I30141098 290 000,-
I3023846 890 000,-
I303244Solgt
I3043624 790 000,-
I3052533 790 000,-
I40141098 690 000,-
I4022846 990 000,-
I40321078 690 000,-
I4041533 890 000,-
LeilighetRomBRAPris
Bryggevilla 1
G101381
G102488
G103253
G104240
G201362
G202253
G203381
G204488
G301362
G302253
G3033816 990 000,-
G304488
G401256
G402495
G4035136
Bryggevilla 2
H101381
H102488
H103253
H104240
H201362
H202253
H2033816 690 000,-
H204488
H301362
H302253
H3033816 990 000,-
H304488
H401256
H402495
H4035136
Bryggevilla 3
I101253Solgt
I1024109Solgt
I1033846 890 000,-
I1042442 790 000,-
I1052403 050 000,-
I20141097 890 000,-
I2023846 690 000,-
I2032442 890 000,-
I2043624 590 000,-
I2052533 690 000,-
I30141098 290 000,-
I3023846 890 000,-
I303244Solgt
I3043624 790 000,-
I3052533 790 000,-
I40141098 690 000,-
I4022846 990 000,-
I40321078 690 000,-
I4041533 890 000,-