Grilstad Marina

F U L L R I G G E R Ø Y A

Forhåndssalget er i gang!

finn ut mer

Forhåndssalg for interessenter på Bryggevilla 6

HELE BYGGETRINN 2 FOR SALG!

FINN UT MER

Det nye byggetrinnet består av Bryggetunet 2 og 3, samt Bryggevilla 4, 5 og 6.

BRYGGEVILLAENE

finn ut mer

Bryggevillaene ligger ytterst i vannkanten på øyas sørside.

BRYGGETUNET 2

FINN UT MER

Bryggetunet 2 består av 35 leiligheter fra 37 – 163m2

YTTERST PÅ ØYA

Ytterst på Grilstad Marina ligger Fullriggerøya. Ferdigbygd, vil den inneholde 380 nye boliger. Her kommer det leilighetsbygg, rekkehus og Bryggevillaer med både små og store leiligheter. Fullriggerøya blir et godt sted å bo, samtidig som den gir noe tilbake til området.

 

På den i utgangspunktet flate utfyllingen har Lund Hagem Arkitekter delt øya inn i soner ved hjelp av landskapselementer, sikt- og beveg- elsesakser.
Fra Strindfjordvegen i vest til den offentlige badestranda i øst etab- leres en grønn hovedakse; Fullriggerskogen. Her blir det gang- og sykkelvei, lekeplasser, rekreasjons- og oppholdsarealer. Langs pros- jektets ytterkanter anlegges en kaipromenade. Den går langs sjø- fronten i nord, g jennom fjordrommet, en bryggepromenade langs vannkanten i sør og g jennom bryggetunene videre til badestranda i øst.

Videre finnes tre tverrgående akser i nord- sør-retning:
En siktakse avgrenser området mot Strindfjordvegen i vest. Et bredt grøntdrag som skaper en naturlig buffer mellom bebyggelsen og veien. Via Fullriggerskogen går en sentral akse som binder sammen fjordrommet i nord med bryggetunet i syd. Strandområdet med park ligger lengst mot øst. Her møtes de tre øst-vest-forbindelsene og en gangbro binder feltet sammen med Kanalen på fastlandet.

 

Ved hjelp av bevegelsesmønstre, høydeforskjeller og beplantning, skapes det variasjon i landskapet og øya deles inn i mindre nabolag – såkalte tun. Hver for seg får disse sitt eget særpreg og identitet.

Ledige leiligheter på Fullriggerøya!

HAVNETUNET SØR

FINN UT MER

Havnetunet Sør- Utsolgt.